/ iStock/Getty Images
Надвишена е концентрацията на нитрати
Временно е надвишена концентрацията на нитрати в питейната вода на селата Дойренци, Дренов и Владиня в Община Ловеч, съобщиха от ВИК.

Поради това водата от водопроводната мрежа на селата е препоръчително да не се консумира, а за деца до 3 годишна възраст - задължително да не бъде консумирана.

Нитрати, нитрити и амониев азот в канала до Марица - 350 пъти над нормите (ВИДЕО)

В съобщение се сочи, че с предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки на РЗИ изх.№ 53/22.07.2021г. и наш вх. № ПД-5391/28.07.2021г. е извършено пробонабиране и анализ на питейната вода от водопроводната мрежа на селата Дойренци, Дренов и Владиня на 15.07.2021 г. Съгласно протокол №№ 134.3/20.07.2021. 134.4/20.07.2021 и 134.1/20.07.2021. е установено надвишение на съдържанието на нитратите от, съответно, 62.2 мг/л, 71.2 мг/л и 51.2 мг/л.

Максималната стойност съгласно Наредба 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, е 50 мг/л. Община Ловеч обръща внимание на земеделските производители да спазват добра земеделска практика и ограничават наторяването с изкуствени торове около водоизточниците.

При трайно подобрение на качеството на питейната вода по показателя нитрати ВИК ще информира за прекратяване на ограничението за консумация на вода от мрежата на трите села.