Силно понижени са концентрациите на серен диоксид след 14.00 часа
Силно понижени са концентрациите на серен диоксид след 14.00 часа / netinfo
Силно понижени са концентрациите на серен диоксид след 14.00 часа в град Кърджали. Автоматичното измервателно устройство в града отчете стойности от 81,28 микрограма на кубичен метър въздух в 15:00 часа, а в следващият час измерената средно-часова концентрация на замърсител серен диоксид е 86,33 микрограма на кубичен метър въздух.

Понижението на стойностите на серния диоксид във въздушния басейн на града се дължи на предприетите мерки от страна на регионалната екоинспекция в Хасково. Веднага след регистрирането в 12.00 часа на първата над прагова стойност на средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър е изпратено писмо до завода за преработка на оловно и цинкови концентрати в град Кърджали за необходимостта от предприемането на мерки, които да доведат до намаляване на стойностите на серния диоксид във въздуха.

В отговор на изпратеното от РИОСВ – Хасково писмо операторът на завода информира, че намалява натоварването на агломерационната машина към инсталацията за производство на олово с 40 на сто от работния обем. В резултат на това стойностите на серния диоксид са достигнали и са много под средно-часовата норма за този замърсител. В "ОЦК" АД е нямало аварийни ситуации и отклонения от нормалния технологичен режим.

Експертите в регионалната екоинспекция продължават да осъществяват контрол за нивата на атмосферните замърсители в пункта за мониторинг в град Кърджали.