/ НСИ
Събраните битови отпадъци средно на човек от населението показват натиска върху околната среда. През 2017 г. количеството на събраните отпадъци в област Кюстендил се оценява на 448 кг. средно на човек, или с 25 кг. повече спрямо 2016 година, информират от отдел “Статистически изследвания”- Кюстендил към НСИ.

Средното потребление на питейна вода в област Кюстендил е 99 л/ден на човек

Сравнението по области през 2017 г. показва, че най-голямо количество битови отпадъци средно на човек са събрани в областите Габрово, София (столица), Варна и Пловдив (с над 500 кг/чов.), а най-малко - в област Кърджали (241 кг/чов.). По последни данни на статистиката от 2017 г., 124 населени  места от област Кюстендил са обслужвани от системи за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, като с тази услуга е обхванато 99.0% от населението на областта.
 

През 2017 г. на територията на област Кюстендил функционират 9 депа със 148 дка заета площ. Общо образуваните битови отпадъци възлизат на 55 хил. т., или с 5.8% повече спрямо 2016 година. Предадените за депониране битови отпадъци за 2017 г. са 52 хил. т., а предадените за директно рециклиране - 3 хил. тона. 
 
НСИ