/ Влади Владимиров, Дарик-Кюстендил, архив
99.4% от населението на област Кюстендил е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК), сочат данните на националната статистика към края на 2017 г. Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 97 л/ден през 2016 г. на 99 л/ден през 2017 година.

29 410 души са наети на трудов договор в областта, Кюстендил е на 25- то място по средна работна заплата

През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най-голямо потребление са областите София - столица (126 л/ден/чов.), Бургас (112 л/ден/чов.), Благоевград (110 л/ден/чов.) и Перник (109 л/ден/чов.), а с най-ниско - област Търговище (68 л/ден/чов.).
 
От 2015 г. насам в област Кюстендил се регистрира режим на водоснабдяване за 1.0% от населението, поради недостиг на вода. С ограничено водоподаване през 2017 г. е 3.0% от населението в страната, като най-засегнати са областите Ловеч (76.9%) и Габрово (28.5%) и Търговище (18.1%).

През 2017 г. със селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (с вторично третиране) е свързано 62.0% от населението в областта, при общо за страната 63.4%. 75.2% от населението в област Кюстендил е свързано с обществената канализация, като за 13.2% от населението обществената канализационна мрежа е без наличие на пречистване (12.6% за страната).
 
Отдел "Статистически изследвания - Кюстендил"