процент
процент / dariknews.bg
29 410 души е средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение  в област Кюстендил,което представлява 1.3% от общия брой на наетите в страната.
Това показват обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Кюстендил.
 
 В сравнение с 2016 г. броят на наетите намаляват с 831 души или с 2.7%. Намаление на наетите лица е регистрирано в седем икономически дейности - най-значимо в „Добивна промишленост” (37.5%) и „Държавно управление” (3.7%). Увеличение се наблюдава в дванадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Професионални дейности и научни изследвания“ (19.7%), „Строителство“ (9.5%) и „Култура, спорт и развлечения” (7.1%).
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 32.7 и 12.0%.
По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2017 г. областта заема 22 място сред 28-те области в страната. Най-голям е средногодишният брой на наетите в областите София (столица) - 739.5 хил. и Пловдив - 220.6 хил., а най-малък в областите Силистра - 21.1 хил. и Видин - 16.5 хиляди.
В област Кюстендил средната брутна годишна работна заплата за 2017 г. е 8 642 лв. при 12 448 лв. средно за страната.
 
По размер на средната работна заплата за 2017 г. област Кюстендил заема 25-то място сред 28-те области в страната. С най-високо средно възнаграждение е област София (столица) - 17 199 лв., а с най-ниско област Видин - 8 233 лв и Благоевград- 8 297 лв.

През 2017 г. средната годишна брутна работна заплата в област Кюстендил се увеличава спрямо 2016 г. с 8.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Образование” (16.9%), „Професионални дейности и научни изследвания” (13.3%), „Хуманно здравеопазване и социална работа” (11.3%) и „Преработваща промишленост” (10.1%). Най-голямо намаление на средната годишна брутна работна заплата се наблюдава в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 26.8%.
Спрямо 2016 г. средната годишна работна заплата в областта през 2017 г. нараства в обществения сектор с 9.8%, а в частния сектор - с 8.4%.