Община Кюстендил отдава под наем и аренда пасища и мери на животновъди
Община Кюстендил отдава под наем и аренда пасища и мери на животновъди / Дарик Нюз,архив

Комисия към община Кюстендил разгледа заявленията по чл.37 и ал.5 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем и аренда на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, считано за 2015/2016 стопанска година и определи необходимата площ съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни за всяко землище. Комисията работи в изпълнение на решение на ОС от 26 март тази година.
Удовлетворени са заявления за землищата на Берсин, Долно село, Жиленци, Гюешево, Полетинци, Преколница, Раненци, Ръсово, Вратца, Гърбино. Заявленията за селата Богослов и Скриняно са оттеглени от вносителите им.

Комисията, с председател Аделина Йовева предлага на кмета на Община Кюстендил да сключи договори за аренда за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади с животновъдите след заплащане на определената наемна цена. Всички решения на комисията са взети единодушно.