Кюстендил може да излезе от "Рила еко", ако проекта за депо в Джерман не се случи
Кюстендил може да излезе от "Рила еко", ако проекта за депо в Джерман не се случи / Дарик- Кюстендил ,архив
Общински съвет- Кюстендил ще гласува решение, с което да одобри провеждането на процедура за кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни ТБО- с. Радловци, м. “Гладни рид”.

Единственото депо за твърди битови отпадъци в община Кюстендил не отговаря на изискванията на българското и европейското законодателство и е с отдавна изчерпан капацитет. Експлоатира се и след 2009 г., когато бе крайния срок за неговото закриване, поради липса на друго действащо регламентирано депо в региона. Технически невъзможно е депото да се приведе в съответствие с изискванията на европейското законодателство, поради което същото е определено за закриване и последваща рекултивация, пише в мотивите към докладната до Общинския съвет.
Със заповед от 20.11.2017 година на директора на РИОСВ- Перник, общинското депо официално е спряно от експлоатация.

Община Кюстендил е разработила проект за рекултивацията му. За провеждане на процедура за кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ е необходимо решение на ОС за кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на проекта.
 
Дарик- Кюстендил