/ Дарик Кюстендил
5 с 961 легла са заведенията за болнична помощ в областта към 31 декември 2018 г., заведенията за извънболнична помощ са 30 с 18 легла, а другите лечебни  и здравни заведения са 3 с 22 легла ,показват данните на НСИ.
 
Общински съветник предлага изграждането на солни стаи в детските градини в Кюстендил

В сравнение с 2017 г. в област Кюстендил броят на заведенията за болнична помощ остава без промяна, а на леглата в тях намалява с 4.9%. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани.

Към 31.12.2018 г. на територията на област Кюстендил функционират 3 многопрофилни болници за активно лечение с 605 легла и 2 специализирани болници за рехабилитация с 356 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2018 г. е 807.3 на 100 000 души от населението, което нарежда областта на шесто място в страната по този показател. Най-високи са стойностите на показателя в областите Пловдив (979.9 на 100 000 души от населението), Смолян (974.2) и Плевен (928.9), а най-ниски са в областите Ямбол (344.8), Перник (370.6) и Видин (394.7).

БСП искат нова структура на здравеопазването, в Кюстендил настояват за борса за плодове и зеленчуци

Осигуреността на населението с болнични легла средно за страната в края на 2018 г. е 759.6 на 100 000 души от населението. Към 31.12.2018 г. заведенията за извънболнична помощ в област Кюстендил са 30 с 18 легла за краткосрочно наблюдение и престой. Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина медицинските центрове са 14 с 18 легла.

В края на годината в областта функционират 9 самостоятелни медико-технически лаборатории и 7 самостоятелни медико-диагностични лаборатории. Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2018 г. тези заведения са 3 с 22 легла, като в сравнение с предходната година броят им се запазва.

Разпределението на другите лечебни и здравни заведения в област Кюстендил по видове е следното:

Хоспис - 1 с 22 легла;
Регионална здравна инспекция - 1;
Център за спешна медицинска помощ - 1.