20 метра свлачищна зона на пътя между селата Дяково и Кременик
20 метра свлачищна зона на пътя между селата Дяково и Кременик / Маргарита Петрова,Дарик радио
Министерски съвет взе решение, с което разреши през имот публична държавна собственост, в землището на село Джерман,  да премине електрозахранване за обект „Площадка за изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на разделно събрани зелени/биоразградими отпадъци“. Той е част от проект „Изграждане на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци, регион Дупница“.
 
С Решението се учредява безсрочно ограничено вещно право върху част от поземлен имот - публична държавна собственост в с. Джерман, община Дупница, представляващ поземлен имот с площ от 12 836 кв. м. Определената стойност на ограниченото вещно право върху засегнатата площ от 247,15 кв. м от имота е в размер на 683 лв.
 
Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. в размер на 2 782 263 лв. по бюджетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и общините Мизия, Дупница и Тетевен.
За Община Дупница, се осигуряват средства за укрепване на пътя Дяково- Кременик, чрез изграждане на подпорна стена.
МС