Информационен ден по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония в Кюстендил
Информационен ден по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония в Кюстендил / Дима Кирилова, Дарик- Кюстендил

С цел успешно запознаване на всички заинтересовани с правилата за участие в Първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България - Македония, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Съвместният секретариат на Програмата проведе информационен ден за потенциалните бенефициенти в Кюстендил. Той се проведе в залата на Парк-хотел „Кюстендил".
Представени бяха следните основни теми:
- Изисквания за кандидатстване по Поканата за набиране на проектни предложения;
- Структура на проектното предложение и попълване на формуляра за кандидатстване;
- Разработване на бюджет на проекта и допустимост на разходите.

Информационен ден по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония в Кюстендил
netinfo

"Целта е да подпомогнем потенциалните кандидати в процеса на изготвяне на техните проектни предложения , по първата покана по програма ТГС България- Македония за периода 2014- 2020 г. Общата сума е приблизително 7 240 000 евро. Има отворени 3 приоритетни оси, по които кандидатите могат да намерят място с приложение на проектните си предложения- околна среда, туризъм и конкурентоспособност. Няма промяна в това, кой може да кандидатства- общини, местни органи на централната власт, НПО, браншовите сдружения, читалища, театри, културни институции. Няма изменение и в правилата, с изключение на това, че проектите трябва да са ориентирани към ясни резултати. Има една концентрация на приоритетите на програмата" каза пред Дарик Николай Дочев, ръководител на Съвместния секретариат по програмата ТГС България- Македония.
Участници имаха възможност да задават въпроси относно разработването на проектни идеи и предложения, изискванията за кандидатстване, попълването на документите и др.