/ ThinkStock/Getty Images
По окончателни данни, произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Кюстендил през 2017 година е 977 млн. лв. Това нарежда областта на 25-то място в страната. В сравнение с 2016 г. обемът му в номинално изражение се е увеличил с 5.3%.

Община Кюстендил с акцент върху фестивалния туризъм на Международната туристическа борса „Ваканция и СПА Експо”

Произведеният в областта БВП е 1.0% от общия за страната. На човек от населението се падат 7 989 лв. от стойностния обем на показателя. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) - 30 295 лв., а с най-ниско - областите Сливен и Силистра, съответно с 7 046 и 6 687 лева.

Създадената от отраслите на регионалната икономика брутна добавена стойност (БДС) в област Кюстендил през 2017 г. възлиза на 847 млн. лв., което е с 5.8% повече спрямо 2016 година. БДС за областта представлява 1.0% от общо генерираната добавена стойност за страната.

Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 481 млн. лв. и представлява 56.7% от общата БДС за областта. В сравнение с 2016 г. делът на сектора в добавената стойност се увеличава с 1.3 процентни пункта.

211 безработни са започнали работа през февруари

Индустриалният сектор запазва своя обем, но намалява относителния дял в БДС за областта. През 2017 г. са реализирани 266 млн. лв. или 31.4%, което е с 1.8 процентни пункта по-малко спрямо 2016 година.

Относителният дял на аграрния сектор представлява 11.9% от добавената стойност на областта и е в размер на 101 млн. лева. Спрямо 2016 г. бележи увеличение с 0.5 процентни пункта.

В национален мащаб делът на БДС, генерирана в селското, горското и рибно стопанство през 2017 г. е 4.7%, този на индустриалния сектор е 28.4%, а в сферата на услугите е създадена 66.9% от брутната добавена стойност в страната.

В преобладаващата част от областите в страната с най-голяма тежест в структурата на брутната добавена стойност е икономически сектор „Услуги”, като за София (столица) този
дял е най-висок - 85.9%.

В четири области относителният дял на брутната добавена стойност в индустриалния сектор е по-висок от този в сектора на услугите - Стара Загора, София-област, Враца и Габрово.

Информацията е от Даниела Димитрова, началник на отдел "Статистически изследвания - Кюстендил".
НСИ