/ РИОСВ-Шумен
Забранява се събирането на блатно кокиче от трите естествени находища в Хасковска област, съобщиха от РИОСВ Хасково. Заповедта е издадена от министъра на околната среда и водите.

Експерти провериха състоянието на блатното кокиче

Eстествените находища на блатното кокиче на територията на eкоинспекцията са защитените местности Долната ова в землището на Любимец, Лозенски път - в землището на Свиленград и природната забележителност Сазлъка край село Бисер, община Харманли.

През тази година е в сила забрана за ползване на 15 от общо 16-те находища на вида в страната, допълниха от екоинспекцията. За нарушителите на министерската заповед е
предвидена глоба в размер от 100 до 1000 лв. за физически лица и от 200 до 5000 лв. за юридически лица. Блатното кокиче е защитен вид по Закона за биологичното разнообразие и е с ограничителен режим на ползване.