/ thinkstock
Нови технически средства получиха децата и младежите, настанени в социални услуги от резидентен тип, съобщиха от Община Хасково.

Това се случи в резултат на реализиран проект на Община Хасково, изпълняван на основание Договор №РД 04-95/25.08.2020 г. Проектът е финансиран по „Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителски грижи от I до XII клас“ от Фонд “Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.

Учениците от центровете за настаняване от семеен тип в община Ямбол ще получат нови таблети

Осигурените по проекта девет преносими компютри с лицензиран софтуер, 13 таблета и три мултифункционални устройства,
 са предназначени за нуждите на общо 22 учащи деца и младежи от I до XII клас от услугите ЦНСТ за деца и младежи с увреждания и ЦНСТ за деца без увреждания, които посещават училища на територията на община Хасково.

Програмата цели да осигури непрекъснат образователен процес за учениците, както и да създаде условия за осигуряване на равен достъп до образователната система и подпомагане на училищната подготовка на учениците, лишени от родителска грижа.