Добри Беливанов
Добри Беливанов
Становище по повод приетото от Общинския съвет в Хасково на 31 май решение, с което отхвърли предложението му за ползване на кредит за финансиране на ремонт и модернизиране на стадион "Младост" и спортна зала "Дружба", разпространи кметът Добри Беливанов.

Община Хасково ремонтира дворовете на 3 училища с близо половин милион лева

Публикуваме изпратения текст без редакторска намеса:
 

 "На последното свое заседание, на 31 май 2019 година, Общински съвет-Хасково отхвърли предложението за даване на съгласие за ползване на открита кредитна линия за финансиране ремонта и модернизирането на спортната инфраструктура в града - зала "Дружба“ и стадион“ Младост“.

А това понастоящем е единствената  възможност за обновяване на спортни обекти, тъй като в момента различните програми не предоставят възможност за безвъзмездно финансиране на ремонти на спортни обекти.Общини, като Свиленград и Любимец, получиха финансиране за спортни зали  и площадки по ОП „ Развитие на селските райони“ , но трябва да се има предвид, че Община - Хасково не попада в обхвата на тази програма.

 Общините  Харманли и Димитровград  също ремонтираха своята спортна инфраструктура, но със средства предоставени с Постановления на Министерски съвет.  Нашата община също  получи  средства за ремонт на стадион „ Хасково“ - около половин милион лева.


Започва ремонт на детска градина в Хасково

За сравнение - Харманли ремонтира стадиона си с над 5 милиона лева от Постановление на Министерски съвет. Причините за Хасково да не се отпускат такива средства най-добре ги знаят хората, които гласуваха против предложението за нисколихвен кредит от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“.

 В същото време на 29 март тази година същите тези общински съветници без нито един глас против дадоха съгласие  Община Хасково да кандидатства пред ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ за финансиране на  проекти „Реконструкция и модернизация на спортна зала "Дружба"" и "Спортен комплекс "Младост".

Със същото Решение на ОС-Хасково, кметът на община Хасково бе упълномощен да предприеме всички необходими действия свързани с подготовката и подаването на проектното предложение пред ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“.

Общинската администрация подготви и изпрати  необходимите документи  и  предпроектни проучвания за двата обекта- като например копие от годишните финансови отчети за последните три години и още много други справки. В резултат беше получена предварителна оферта от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" за финансиране на проектите  със следните условя:

- общ размер на кредита-10 409 076 лева
- индикативен срок на кредита-180 месеца
 -индикативен гратисен период, включващ срока за усвояване -24 месеца   
-осреднен индикативен лихвен процент на база индикативна оферта-   РЛП/Референтен лихвен процент/ + до 1% на годишна база
- обезпечение - Залог на вземания.
 
Тук е момента да отбележим, че Община Хасково е една от най-стабилните финансово общини в страната и поради това е одобрена за тази кредитна линия.  В началото на мандата - ноември 2015 година, общината имаше дълг в размер на 14 713 846 лева и 4 203 786 условни задължения по договор за асфалтиране на улици.

Допълнително бяха усвоени кредити на стойност 316 214 лева за газификация на учебни заведения. Към момента в резултат на строга финансова дисциплина, общинският дълг е редуциран до  4 317 974 лева, като за главници са платени 10 711 726 лв а разходите за лихви, такси и др. са 743 338 лв.

 За същия период в размера на горепосочените суми изцяло бяха погасени кредитите към фонд „Флаг“ в размер на над 4 милиона лева. Предоговорен беше и лихвеният процент на инвестиционния кредит с Райфайзенбанк  ЕАД  от 4,85% на завидно ниското ниво от 1,25 %.

В периода на изплащане на многомилионния кредит всички средства са превеждани своевременно съгласно погасителния план. Същевременно само за ремонт на пътища и улици от октомври 2015 до май 2019 година са вложени близо 11 милиона лева. В тази сума не са калкулирани текущите ремонти на уличната мрежа, извършвани от  ОП „ Екопрогрес“.

Безпроблемното обслужване на наследения дълг е основание да се счита, че Общината няма да има проблем да изплаща искания понастоящем дългосрочен кредит.

За да се подпише споразумение с Фонда  обаче  е необходимо Общинският съвет да даде съгласие Община - Хасково да поеме дългосрочен дълг за финансиране на проекти за „"Реконструкция и модернизация на спортна зала "Дружба"" и "Спортен комплекс "Младост" с максимален размер до 10 409 076 лева.

Кредитната линия ще може да се ползва едва след изготвяне на  проектите  за двата спортни обекта в съответствие с нормативната уредба, нуждите на спортни клубове и одобрението на обществеността.

Средствата по кредитната линия се предоставят целево и могат да се използват само за  предвидените дейности от изготвения бизнес план и само след извършването на конкретния разход.

Понастоящем няма разумно обяснение какви са мотивите на общинските съветници да не подкрепят докладната въпреки, че през месец март упълномощиха с абсолютно мнозинство кмета на  Община Хасково да кандидатства за  дългосрочен кредит.

Предложения за корекции на докладната и  за обсъждане на  следващата  сесия също нямаше. Предложение за друг начин на финансиране на спортната инфраструктура няма.

Вероятно защото на всички е ясно, че друг вариант за ремонт към момента НЯМА! Следва да се има  предвид, че община Димитровград следвайки добрия пример на Община Хасково, също предприе стъпки за финансиране на ремонти в два свои обекта с кредитна линия от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“.
 
Тези общински съветници, които гласуваха против предложението Хасково да ползва тази кредитна линия, налагат мнението, че в Общинския бюджет има над 6 милиона лева спестени, излишни пари, които общината прехвърля от година на година.

Това категорично не е така. Преходният остатък в дела на местните дейности е  планиран и разпределен в Бюджета за 2019 година, приет от Общинския съвет с решение №839 от 22.02.2019 година  и е в размер на 6 361 855 лева. От тях:
  • 1 062 056 лева за Допълнително аварийно водоснабдяване на Хасково предоставени от МРРБ;
  • 300 000 лв за изграждане на канализацията на улица „Враца“;
  •  311 920 лева - от РИОСВ /отчисления/ от такса смет, с които Общината ще закупи електромобил за нуждите на ОП  „Екопрогрес“, / проведена е обществена поръчка , сключен е договор и вече очакваме камиона / и  за рекултивация на клетка в депото за ТБО;
  • целеви средства за зимно почистване и поддържане на общинската пътна мрежа – 21693 лева.
  • Общината има поети ангажименти по сключени дългосрочни договори26 845 687 лева - това са средства освен за капиталови разходи и за сметосъбиране и сметоизвозване, за експлоатация на Регионалното депо  за отпадъци в село Гарваново, за храна за детски градини, ясли, социални заведения и за ремонти, договорите за някои от тези дейности са до 2021 година включително и разбира се за разсрочени във времето  доставки.
Към месец май тази година - преходният остатък на разпоредител Общинска администрация / Местна дейност/ е 4 380 086 лв.: В т.ч. 1 009 966 лева за допълнителното аварийно водоснабдяване, 300 000 лв за канализацията на улица „Враца“ , 311 920 лева - целеви  средства от РИОСВ и други за текущи ремонти, за капиталови разходи, средства за сметосъбиране и  метоизвозване, за храна за детски градини, ясли и социални заведения и т.н.
 
В общинския Бюджет няма излишни средства, а всеки заложен лев ще послужи за разплащане на точно определени планирани дейности през годината. Явно някои наши общинските съветници считат, че зала „Дружба“ и спортен комплекс „Младост“ са в отлично състояние и не се налага ремонт и модернизация. Или пък са решили, че децата и спортистите на Хасково нямат нужда от модерни спортни съоръжения".