Временна организация на движение
Временна организация на движение / DarikNews.bg, архив

Във връзка с рехабилитация на ВиК мрежата – етап 3 от Водния проект,  въведената временна организация на движение по улица "Генерал Дерожински", в участък от пътя за кв. "Етъра", е удължена до 20.02.2014 г. Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство.

Временна организация на движение
netinfo

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Повече подробности  на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.