Временна организация на движение
Временна организация на движение / Dariknews.bg, архив

Във връзка с рехабилитация на ВиК мрежата по водния проект, са въведени временни организации на движение по:

- ул. Брянска за периода 30.10.2013 г. – 17.11.2013 г.;

- ул. Пейо Яворов и ул. Добруджа – в участъка между ул. Ал. Константинов и ул. Баждар за периода 30.10.2013 г. – 15.12.2013 г.;

- ул. Златарска – в участъка между бул. Бойката и ул. Рожен за периода 30.10.2013 г. – 15.12.2013 г.

Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели. Община Габрово се извинява за създаденото неудобство.

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”.

Временна организация на движение
netinfo

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.