Временна организация на движение
Временна организация на движение / Dariknews.bg, архив

Във връзка с рехабилитацията/разширяването  на ВиК мрежата в рамките на етап 3 от водния цикъл, се въвежда временна организация на движение по ул. „Първи май“, за периода 03.10.2013 г. – 11.10.2013 г.

Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото  неудобство.

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”.

Временна организация на движение
netinfo

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.