съд
съд / / / Thinkstock/Getty Images
Състав на Окръжен съд - Габрово не одобри предложената от страните спогодба за уреждане на спора. Съдът отказа да одобри спогодбата, преценявайки, че предвиденото в нея условие за обезщетяване само на присъединените към колективния иск лица (а не на всички увредени такива) не удовлетворява колективния интерес.

Търси се извънсъдебно уреждане на делото срещу „Топлофикация Габрово”

Съдът счете, че ако одобри спогодба само по отношение на абонатите присъединени към иска, нейните условия няма да бъдат приложими за останалите лица – абонати на дружеството, тоест - няма да бъде изпълнена вменената от законодателя идея за защита на колективния интерес. Предвид изложеното съдът не одобри спогодбата и отложи разглеждането на делото.

Колективен иск срещу „Топлофикация Габрово” е допустим

Предвид големия брой присъединени ищци и затрудненията със своевременното призоваване на всички лица, на основание чл.39 ал.3 от ГПК, съдът задължи ищците да посочат един от тях или друго лице за общ съдебен адресат. Следващото съдебно заседание по делото е насрочено за 10 юли 2018 година.