Подават планове за управление на разтворители
Подават планове за управление на разтворители / netinfo

16 фирми от Габровска и Великотърновска област са превишили праговете на допустимите емисии на летливи органични съединения, съобщават от Регионалната инспекция по околна среда и води. Предприятията, които са над пределната стойност за консумиран разтворител, трябва да представят плановете за управление на разтворителите за 2008 г.

 

 

Фирмите, които са под тази пределна стойност също подлежат на контрол.Срокът  за подаването им в РИОСВ – Велико Търново е 31 март Изискването е във връзка с Наредбата за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употреба на разтворители в определени инсталации.