МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана
МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана / Община Трявна
„Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за устойчиво местно развитие и европейска идентичност” е проект, одобрен от Управителния орган на Програмата за развитие на селските райони (УО на ПРСР). Кандидат е Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”. Това е едно от осемте проектни предложения, които получават финансиране.

МИГ „Дряново - Трявна – в сърцето на Балкана” - успешен старт и амбициозна програма

„С утвърден от Ръководителя на УО на ПРСР оценителен доклад са предложени за финансиране осем проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проектните предложения е в размер на 344 088, 70 лв.", е официалната информация по повод решението.