/ Община Севлиево
Община Севлиево се присъедини към Системата сигурно електронно връчване. Самата система позволява изпращане и получаване  на електронни документи между публични органи и физически или юридически лица, които са регистрирани и имат персонални профили.

Чрез нея се предоставя услугата Електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014. Системата предоставя възможност за известяване чрез електронна поща или SMS съобщения за дългосрочно съхранение на документи и информация за изпратени или получени документи и съобщения. Всички е-документи се удостоверяват с дата и час на подаване или на връчване.

Община Севлиево започна почистването на улиците и парковите пространства (СНИМКИ)

Внедрената от нас система веднага провокира интереса  на нотариуси от цялата страна да се възползват от този комуникационен канал и  да изпращат в Общината необходимата информация, коментира и кметът на града д-р Иван Иванов.

Той припомни, че по този начин нотариусите изпълняват изискванията на Закона за местните данъци и такси, съгласно който нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства.

Съобщенията, получени чрез системата за сигурно Е – връчване се обработват от служители на Община Севлиево, които имат правомощия, и се завеждат  в системата за документооборот.

Библиотеката в Севлиево обучава безплатно деца по роботика

Предстои надграждане на системата на държавно ниво, като ще се даде възможност за разширяване на обема на обменяните съобщения и документи между регистрираните потребители.

Ще се осигури и възможност за автоматизирано служебно регистриране на административните органи, занапред е предвидена и интеграция със средата за междурегистров обмен RegiX, чрез която да се извършва проверка за коректност на данните на юридическите и физическите лица при регистриране в системата. В следващ етап е планирано и разработване на допълнителни функционалности на системата.