Невена Петкова
Невена Петкова / Областен управител Габрово
На 27 март от 10:30 часа в Ритуална зала на Община Габрово ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, председателствано от областния управител на област Габрово Невена Петкова.

В заседанието ще участва заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която ще направи представяне на определените 3 варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2 (NUTS 2) в Република България. Дискусиите за новото статистическо райониране на страната са част от инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която цели широко обществено обсъждане на предложените от междуведомствена работна група 3 варианта за ново райониране.

Подобни дискусии ще се проведат на ниво регионални съвети за развитие, а целта е да се чуят мнения, позиции и аргументи, за да се вземе най-консенсусното и работещо решение.

В дневния ред на заседанието е включено още: представяне и обсъждане на разработка по обществена поръчка на ГД СППРР „Картиране на системата от стратегически документи за регионално развитие и предложение за нови подходи в националната политика за регионално развитие“; представяне, обсъждане и съгласуване на Проекти на Актуализиран документ за изпълнение на Областните стратегии за развитие на областите Силистра, Велико Търново, Габрово и Разград; ще бъдат актуализирани представителите на РСР на СЦР за периода 2014-2020 г. в Комитета за координация на прилагането на подхода „Водено от общността местно развитие“ към МЗХ и в Национален експертен съвет по изменение на климата към МОСВ.