Снимка:
Снимка: / Мирослав Семов подписа договорите на четири фирми, чиито проекти са одобрени за финансиране
Чрез МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” влизат реални средства в икономиките на двете общини
Кметът на Дряново Мирослав Семов, председател на Колективния управителен орган на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”, подписа четири договора с фирми, чиито проекти са одобрени за финансиране.
 

Снимка:
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”

Проектните предложения са класирани по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” (ОПИК) 2.2. „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на „МИГ Дряново – Трявна - в сърцето на Балкана“.
 
В „Подобряване на производствения капацитет в „Елит Стил” ЕООД” ще бъдат вложени 389 991, 90 лв., от които собственото финансиране е 38 9999, 10 лв.
 
Настоящото проектно предложение е насочено към повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Елит Стил” ЕООД , респективно гарантиране на устойчивата му конкурентоспособност. За изпълнението на заложените цели и резултати са предвидени дейности за подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и информация и публичност на проекта.
 
За постигане на максимално добри резултати, водещо при избора на дейностите са идентифицираните проблеми и потребности на „Eлит Стил” ЕООД, както и целите на настоящата процедура. Дейностите са подбрани така, че да гарантират постигането на целите, резултатите и индикаторите, заложени в проекта, респективно да допринесат за постигане на целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.031 „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана".
 
Към момента дружеството има потенциален пазар за реализация на по-голям обем продукция, но недостатъчния производствен капацитет не му позволява да удовлетворява пазарните обеми и разнообразие от продукти. Недостига на машини и оборудване, както и недостатъчно високо технологично ниво на настоящото оборудване са едни от причините, поради които дружеството не може да задоволи търсенето на своите клиенти.
 
В следствие на реализиране на проекта ще бъдат закупени машини и оборудване, като и CAD система, внедряването, на които ще доведе до постигане на следните резултати: повишаване на производствения капацитет на дружеството; нарастване на производителността; повишаване на ефективността от производствените разходи; нарастване на приходите от износ; добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващи продукти и разнообразяване на асортимента от продукти; подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.
 
Проектното предложение за „Подобряване на производствения капацитет на „Дони Стайл” ЕООД” ще бъде финансирано с 254 452, 00 лв. 55 750,42 лв. е сумата, с която дружеството ще съфинансира проекта си.
 
Фирмата има и собствена търговска марка „Димона". Залага на високо качество на произвежданите изделия, точност и коректност при работа с клиенти и успява да превърне марката в предпочитана на българския и европейския пазар. Фирмата работи с големи италиански марки като Dukati, Lamborghini, Mazerati и др., а продукцията ѝ се пласира в страната и чужбина чрез утвърдена дистрибуторска мрежа, собствени складове и магазини.
 
Предприятието има добър машинен парк и квалифициран персонал за постигане на крайните резултати с успех и качество. „Дони стайл“ ЕООД инвестира във високи технологии и в постоянно повишаване на квалификацията на персонала, като същевременно се обръща специално внимание на работната атмосфера по време на производството.
 
С настоящото проектно предложение „Дони стайл" ЕООД се възползва от предоставената възможност да кандидатства за субсидия за закупуване на нови машини, с които ще увеличи и разнообрази произвежданите продукти. С внедряване на новото оборудване ще се постигне повишаване на производствения капацитет на предприятието. 

Снимка:
Мирослав Семов подписа договорите на четири фирми, чиито проекти са одобрени за финансиране

Одобрен е и проекта на „А и Г Казакови” ООД. 346 723, 79 лв. е стойността му. Дружеството ще вложи собствени 34 672, 38 лв.
 
Основните потребности на фирма „А и Г Казакови" ООД, свързани с повишаване на производствения капацитет на предприятието са: нуждата от доставка на нови производствени машини; развитие на експортния потенциал на предприятието; подобряване на условията за съхранение на произведената продукция и намаляване на загубите на топлинна енергия през зимните месеци от годината.
 
Основната задача на настоящото проектно предложение е да удовлетвори именно тези потребности на предприятието-кандидат.
 
Чрез изпълнението на настоящия проект, „А и Г Казакови” ООД ще закупи и въведе в експлоатация съвременно оборудване от висок клас, което се характеризира с голяма производителност. Освен това, топлинните загуби в производствения цех на предприятието ще бъдат значително намалени, а възможностите за съхранение на готовата продукция – подобрени. По този начин реализацията на проекта пряко ще допринесе за постигане на висока конкурентоспособност на компанията и нейното устойчиво възходящо развитие. Проектът ще доведе до намаляване въздействието от производствената дейност върху околната среда и намаляване на оперативните експлоатационни разходи на предприятието.
 
Основните дейности по проекта включват: доставка и въвеждане в експлоатация на нова иновативна машина за производство на бисквити и сладки; нова автоматична линия за дозиране и пакетиране; доставка на система за рекуперация на отпадна топлина за подобряване влажността на въздуха в производствения цех на кандидата; осигуряване на информация и публичност по проекта.
 
Чрез изпълнението на настоящия проект, „А и Г Казакови” ООД ще закупи и въведе в експлоатация съвременно оборудване от висок клас, което се характеризира с голяма производителност. Освен това, топлинните загуби в производствения цех на предприятието ще бъдат значително намалени, а възможностите за съхранение на готовата продукция - подобрени. По този начин реализацията на проекта пряко ще допринесе за постигане на висока конкурентоспособност на компанията и нейното устойчиво възходящо развитие. Проектът ще доведе до намаляване въздействието от производствената дейност върху околната среда и намаляване на оперативните експлоатационни разходи на предприятието.
 
„Мортали" ООД печели финансиране с проекта си „Подобряване производствения капацитет във фирма „Мортали" ООД, на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана”.

Срокът на изпълнение е 18 месеца. Фирмата се занимава с производство на текстилни изделия в следните направления: аксесоари за покойници (възглавници, покривала, ризи, завивки, обиколници за ковчези), чаршафи и специализирани калъфи за болнични заведения и хосписи и бебешки аксесоари (чувалчета за спане, чаршафчета и др.).
 
Със своето производство фирмата допринася за развитието на специфични производства на текстилни изделия в страната. Към настоящият момент работи основно за износ, като има желание да започне да реализира и малко по голяма част от продукцията си на територията на района.
 
Инвестиционното намерение на фирмата предвижда закупуването на специализирани шивашки машини за развитие и разширяване на шивашкото предприятие и извършване на специализирани шивашки услуги, с цел увеличаване на капацитетните възможности на предприятието.
 
След реализирането на инвестицията фирмата ще има възможност да заеме съществуваща пазарна ниша за предоставяне на специализирани шивашки услуги, изискващи високо качество, точност и прецизност на изработката, които могат да бъдат осигурени само чрез внедряването на високотехнологични шивашки машини и оборудване.
 
Предметът на инвестицията на фирмата включва закупуване на ново специализирано оборудване. След изпълнение на дейностите по проекта производителността ще се повиши с 10,5253%, ефективността на производствените разходи ще се подобри с 57,1220%, износът ще се подобри с 41,6233%, за три години след приключване на дейностите по проекта.
 
С внедряването на новото технологично оборудване, ще се повиши производственият капацитет, ще се подобри енергийната ефективност по отношение консумация на енергия на единица произведена продукция, ще се подобри ресурсната ефективност и ефикасността на производствения процес, процента на приходите от износ и ще се подобри качеството на готовата продукция. 

Снимка:
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”,

„Тази публикация е изготвена във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-45/30.04.2018г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020" на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони".