Драгомир Николов подписа първите два договора за изготвяне на обследване за енергийна ефективност на жилищни сгради
Драгомир Николов подписа първите два договора за изготвяне на обследване за енергийна ефективност на жилищни сгради / Община Трявна

Кметът на Община Трявна инж. Драгомир Николов и арх. Русев – управител на арх. студио „Бояна“ – гр. София, след проведена процедура  по ЗОП, подписаха договори за изготвяне на обследване  за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1 (т.1-5) и ал.2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти и Обследване за енергийна  ефективност на многофамилни  жилищни сгради на територията на гр. Трявна.

Договорите са за обособена позиция 2 – обект с административен адрес – „гр. Трявна, ул. П. Евтимий  № 97“, включваща 6 входа и 93 самостоятелни обекта и обособена позиция 3 – обект  с административен адрес „ гр. Трявна ул. П. Евтимий №103“, включващ  5 входа и 68 бр. самостоятелни обекти.
Стойността на сключените договори е както следва:
-    за ОП  - 2 – 12 000 лв. с ДДС
-    за ОП – 3 – 9 600 лв. с ДДС

Срокът за изпълнение на договорите е :
-    За обособена позиция 2 – 60 календарни дни от датата на сключване на договора.
-    За обособена позиция 3 – 60 календарни дни от деня, в който е получено Възлагателно писмо от  Възложителя за сключен Тристранен договор за целево финансиране между Община Трявна, Областна администрация Габрово и Българска банка за развитие.
След изпълнение на договорите предстои обявяване на обществена поръчка от Община Трявна, за инженеринг за саниране на сградите.