803 лв. е средната месечна работна заплата в област Габрово през последното тримесечие на 2016 г.
803 лв. е средната месечна работна заплата в област Габрово през последното тримесечие на 2016 г. / НСИ

През третото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата e 803 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2016 г. с 0.7%. За обществения сектор тя е 836 лв., а за частния - 796 лв.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са „Хотелиерство и ресторантьорство" - с 10.1%, „Култура, спорт и развлечения" - с 4.8%, „Транспорт, складиране и пощи" - с 3.8% и „Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 2.5%.

Работещите бедни българи са 600 000 души

Увеличава се средната месечна работна заплата в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство" - с 11.8%, „Държавно управление; държавно обществено осигуряване„ - с 3.4%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 2.7% и „Професионални дейности и научни изследвания " - с 2.3%.

Еротичните танцьорки в “Златни пясъци” – всички с трудови договори

В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. намаление на средната месечна работна заплата е регистрирано в икономически дейности „Хотелиерство и ресторантьорство", „Транспорт, складиране и пощи", „Строителство" и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети".

Прогноза: Ще внасяме работна ръка, липсват кадри

През третото тримесечие на 2016 г. по показателя средна работна заплата област Габрово се нарежда на 8-мо място в страната, като областите с най-висока средна месечна работна заплата за третото тримесечие на 2015 г. са: София (столица) - 1272 лв., Стара Загора - 930 лв., Враца - 881 лв. и Варна - 880 лв.

Да си жена в Япония (ВИДЕО)

Данните са на НСИ и са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.