/ Радка Минчева
Регионалното управление на образованието-Силистра организира заключителен концерт по проект "Твоят час", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020.

Откриването на събитието е от 14:00 часа в залата на Общината. В концерта ще вземат участие групи за занимания по интереси от 12 училища от област  Силистра. Изделия, постери и други продукти от дейността на групите ще бъдат изложени във фоайето на залата на Община Силистра.

Отчитат постиженията по проект „Твоят час“ в Силистренско

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Целева група са ученици от I - XII клас от държавните и общинските училища, включително и с образователни дефицити и ниска мотивация за учене, които са в риск от преждевременно напускане от училище.

През 2017/2018 учебна година в проекта са включени 6 818 ученици от 44 от училищата на територията на област Силистра. Общият брой на сформираните групи за извънкласни дейности е 527, като от тях 303 групи са за занимания по интереси с обхват 4 835 ученици.