Въпросът на Дарик: Одобрявате ли новите критерии за прием на децата в училище?
Въпросът на Дарик: Одобрявате ли новите критерии за прием на децата в училище? / Дарик Добрич

Община Добрич въвежда единни правила за прием на деца в I клас. Те са публикувани на сайта на ведомството - виж тук. Според новия закон за образованието, трябва всички учебни заведения да внедрят едни и същи критерии за приема на децата. В Добрич те са 9 на брой и са разработени от дирекция „Хуманитарни дейности" в Общината заедно с директорите на училища.

Седем от тях ще носят по 10 точки, а два - по 15 точки - близостта на настоящия адрес до училището и липсата на родител/и. Това не означава, че се въвежда райониране, родителите могат да запишат детето и в по-далечно училище, но това ще се отрази на точкуването при приема, поясняват от Общината. Разработена е и карта, на която са разпределени районите за различните учебни заведения.

Сред другите критерии е наличието на увреждане или СОП; брат или сестра, обучаващи се в същото училище; близост на местоработата на родителя; обучаване в предучилищна група на същото учебно заведение и др.

Одобрявате ли новите критерии за прием на първокласниците, ви питаме във „Въпросът на Дарик" - споделете в коментарите, пишете във Фейсбук профила ни или се обадете в предаването на 13 януари след 10.10 часа.

Всичко за новите правила за записване е публикувано в секция Актуална информация на раздел Образование в "За Добрич".

Училищното образование започва на 7-годишна възраст, но може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
Заявления се подават само на място в избраното основно или средно училище в срок до 31 май. Списъците с класираните ще се обявят на 1 юни. Записването е до 9 юни. После следва обявяване на свободни места и второ записване - до началото на учебната година.

Класирането на учениците в първи клас в училищата на територията на Община град Добрич се осъществява на база на точкова система, която включва следните критерии:
1.Близост на училището до настоящ адрес на родителите/настойниците - съгласно районирането на гр. Добрич, за което е разработена карта, също публикувана на сайта на общината. Доказва се с попълнена от единия от родителите/настойниците декларация.
2.Дете с починали родител/и - представя се документ, доказващ обстоятелството и акт за раждане на детето.
3. Деца със СОП и/или със заболявания с решение на ТЕЛК над 50% - показва се решение на ТЕЛК.
4. Други деца от семейството, обучаващи се в училището - потвърждава се от училището при регистрация на заявлението.
5. Деца, завършили подготвителна група в избраното училище.
6. Близост до местоработата на един от родителите/настойниците - представя се служебна бележка от работодателя.
7. Деца, чиито родител/настойник, подаващ заявлението, има трайно намалена работоспособност над 71% - при записване се представя оригинална медицинска документация /решение на ТЕЛК.
8. Деца - близнаци - доказва се с акт за раждане.
9. Деца, чиито роднини, грижещи се за тях, живеят в близост до училището - доказва се с попълнена от родителя декларация.

Всички критерии, чрез които детето участва в класирането трябва да са актуални към момента на подаване на заявлението. Регистрираните критерии се доказват със съответните документи /оригинал и и копия/ в срока за потвърждаване на приема. При открити несъответствия, детето отпада от приема и може да кандидатства в следващо класиране с ново заявление и нов входящ номер.

За всяко класирано дете, спазвайки сроковете от графика на дейностите, заявителят представя следните задължителни документи:
•Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
•Документи, доказващи критериите от заявлението за прием;
•Документ за настойничество, ако заявлението е подадено от настойник;
•Удостоверение за задължително предучилищно образование.

1.Класирането се извършва съобразно утвърдения График на дейностите по приема в първи клас на Община град Добрич.
2.Резултатите от всяко класиране се публикуват на сайта на всяко училище в определен от Община град Добрич срок.
3.В следващо класиране участват само деца, които са новорегистрирани или не са
класирани.
4.Записването на класираните деца става в срок съобразно Графика на дейностите.
5.Незаписаните в срок деца отпадат от класирането и могат да кандидатстват отново с
ново заявление и входящ номер.