Редовно заседание на Общински съвет Добрич
Редовно заседание на Общински съвет Добрич / Дарик Добрич, архив

Редовно заседание провежда Общински съвет Добрич. Предстои разглеждането на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. С тях се въвежда полудневно и почасово посещаване на детските градини в Добрич. Ще се обсъди и Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата.

Съветниците трябва да дадат съгласие за безвъзмездно придобиване на недвижими имоти - земя и сгради, държавна собственост, на територията на бившето военно летище. Наскоро терените бяха предоставени на Общината от държавата. Предвижда се те да бъдат предлагани на инвеститори за изграждане на интермодален терминал - логистичен център, с достъп на въздушен, железопътен и сухоземен транспорт.

В дневния ред има още докладни за: намаляване капитала на „Жилфонд - инвест" ЕООД; актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2016 година (включваща разходите за паметника на ген. Иван Колев и др.); предложение за именуване на улица на Александър Друмев Сивков.

В края на сесията ще се разгледа предложението на Иво Пенчев за нова Наредба за символите и отличията на Община град Добрич, в която се въвеждат редица нови моменти за почетните звания. Ще се създаде Временна комисия за изработване Етичен кодекс на общинските съветници. Документът е подготвен от Постоянната комисия „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси" и нейния председател Ивелин Пейчев.