Продължава процесът на остаряване на населението
Продължава процесът на остаряване на населението / Дарик Добрич

Към 31 декември 2012 г. населението на област Добрич е 186 357 души, което представлява 2.6% от населението на България (7 282 041 души) и нарежда областта на 14-то място по брой на населението, съобщават от Териториалното статистическо бюро. В сравнение с 2011 г. населението на областта намалява с 1 731 души, или с 0.9%.

Мъжете са 91 413 (49.1%), а жените – 94 944 (50.1%), или на 1 000 мъже се падат 1 038   жени, при 1 054 жени за страната. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 52 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2012 г. хората на 65 и повече навършени години са 34 970, или 18.8% от населението на областта. В сравнение с 2011 г. делът на тази възрастова група нараства с 0.5 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 21.5%, а на мъжете – 15.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Остаряването на населението на област Добрич води до повишаване на неговата средна възраст, която от 41.32 години през 2010 г. нараства на 42.28 години през 2011 г. и достига 42.9 години в края на 2012 година. За страната средната възраст на населението в края на 2012 г. е 42.8 години.

Хората в трудоспособна възраст към 31.12.2012 г. в област Добрич са 114  хил. души, или 61.4% от цялото население на областта, като мъжете са 60 хил., а жените - 54 хиляди.

През 2012 г. в област Добрич са регистрирани 1 702 родени деца, като от тях 1 689 (99.3%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 154  деца, или с 8.4%.

И през 2012 г. в област Добрич се задържа високо нивото на общата смъртност. Броят на умрелите е 2 961 души, а коефициентът на обща смъртност  - 15.8‰, при 15.0‰ за страната. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 37 случая, или с 1.3%.

Средната продължителност на живота при мъжете е 68.16 години, докато при жените е със 7 години по-висока, или - 75.96 години. През 2011 г. общо за ЕС средната продължителност на живота е 80.4 години. При мъжете и жените тя е съответно 77.4 и 83.2 години.