Общинския съвет в община Добричка
Общинския съвет в община Добричка / Дарик Добрич, архив
Общинският съвет при община Добричка провежда редовно заседание, на което ще бъде гласуван бюджета на общината за 2018 година. Общата финансова рамка възлиза на 19.7 млн.лв. От тях за държавни дейности са предвидени 12 млн.лв., останалите са за местни дейности. Най-голямо е увеличението в предвидените средства за образование – 1.1 млн. лв. Има леко увеличение на целевите средства за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища - от 291 000 на 353 900 лв. Увеличена е и целевата субсидия за капиталови разходи със 114 000 лв. спрямо миналогодишната.

Не се предвижда увеличение на местни данъци и такси през 2018 г в община Добричка.

Традиционно и тази година в община Добричка средствата в общинската хазна приоритетно  ще се изразходват за ремонт и цялостно асфалтиране  на уличната мрежа в селата – за тази цел са заделени около 850 000 лв. Със средствата за зимно поддържане в размер до 350 000 лв. се планира частично изкърпване на общинската пътна мрежа.

Предвидени са достатъчно средства за ремонт на обществените сгради, които в повечето населени места в общината са в сравнително добро състояние.
Вече е одобрена стратегията на община Добричка за МИГ от Министерство на земеделието и храните. Чрез тази стратегия в следващите няколко години в общината се очакват над 3.5 млн.лв., от които 1.2 млн.лв. ще бъдат инвестирани в общински и инфраструктурни обекти.