Отменят таксата за подготвителна група в детските градини в Добрич
Отменят таксата за подготвителна група в детските градини в Добрич / Дарик Добрич

Административен съд - Добрич отмени таксата, която родителите заплащат за подготвителните групи в целодневните детски градини в размер на 29.47 лева. Таксата е определена в чл.30, ал.5 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, приета на 31.07.2012 г.

Съдът отменя и ал.9 от Наредбата, в която се казва, че "Децата, завършили подготвителна група и постъпващи в началото на учебната година в първи клас, но през ваканционните месеци остават в детската градина, заплащат месечна такса за този период в размер на 52.63 лева.". Магистратите връщат преписката в тази част на Общински съвет Добрич за ново произнасяне, съгласно дадените указания.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок.

Производството е oбразувано е по жалба на родител, според когото Наредбата противоречи на чл.20 от Закона за народната просвета и Решение на Министерски съвет от 10.01.2013 г., с което е определен единен разходен стандарт за финансиране на делегирана от държавата дейност чрез общинските бюджети за 2013 г. за дете от подготвителна целодневна група в детската градина и обединено детско заведение. "След като държавата е направила предучилищната подготовка на децата задължителна, е предвидила и осигурила и средствата им за издръжка", посочва се в жалбата.

От доказателствата по делото съдът установява, че "оспорените разпоредби на Наредбата на община Добрич са приети без мотиви, в нарушение на императивните изисквания на чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), и в нарушение на чл.7, ал.1 от Закона за местните данъци и такси", посочва се в решението на съда. Проектът на Наредбата и докладната записка на кмета са публикувани предварително, но липсват мотиви и коментар какво налага събирането на оспорените такси, как е определен техния размер и за кои от дейностите - отглеждане, обучение, възпитание или др. От протокола на заседанието на Общински съвет е видно, че предмет на разисквания и обсъждания са били други видове такси, но не и процесните. Наредбата е приета с 24 гласа "за", 7 "против" и 4 "въздържал се".

Ответникът - община Добрич, твърди, че с предвидените такси се покривали част от средствата за хранене на децата в подготвителните групи. Това твърдение е недоказано, отбелязват съдиите и допълват: "систематичното и логическо тълкуване на Закона за народната просвета сочи, че родителите и настойниците на децата, посещаващи подготвителните групи за задължителна предучилищна подготовка са освободени от задължението за заплащане на такса, независимо дали подготвителната група е в детска градина или в училище, пише още в решението на магистратите. Докато записването и посещаването на детска градина е право, за която услуга се заплаща такси на общината.

От съда припомнят, че по-големият размер на средствата за издръжка от 1 652 лева, отпускани от държавния бюджет за дете от целодневна група в сравнение със средствата от 870 лева, отпускани за дете от полудневна група означава, че законодателят е отчел необходимостта да финансира и храненето на децата от целодневните групи, за да осигури безплатното им обучение в групите за задължителна предучилищна подготовка в детските градини.

По втория момента от жалбата, който касае допълнителното изискване на Наредбата "децата, завършили подготвителна група и постъпващи в началото на учебната година в първи клас, но през ваканционните месеци остават в детската градина да заплащат месечна такса за този период в размер на 52.63 лева.", съдът също постановява отмяна, тъй като е прието "при съществени процесуални нарушения - липса на мотиви и финансова обосновка".

Подобни решения за отмяна на таксата за подготвителните групи са взети от съдилищата и в Шумен и Разград.