/ Дарик Добрич
Областният управител Красимир Кирилов издаде две заповеди за връщане за ново преразглеждане на две от взетите от Общински съвет Добрич решения в проведеното на 29 март т.г. заседание. Не е върнат приетият бюджет’2019 на Община град Добрич.

Едната незаконосъобразност е свързана с упълномощаването на кмета „да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми“.

От Областна управа отбелязват, че кметът няма правомощие да прехвърля средства от бюджета на общината от елемента "разходи по бюджета" към елемента "сметки за средства от ЕС". Приемайки решението, Общински съвет Добрич е излязъл извън предоставената му от закона материална компетентност по прехвърляне на правомощия на друг орган - кмета на общината. Липсата на компетентност води до нищожност в тази част на решението. Никой не може да прехвърля правомощия, които законът е възложил в изрична негова компетентност, коментира се в акта.

За ново разглеждане се връща и решението, касаещо изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси. То не е законосъобразно защото "не е спазен срок не по-кратък от 30 дни за публикуване на проекта на нормативния акт с мотиви за предлагането му, доклад и предварителна оценка за въздействие. Законът допуска и по-кратък срок, но не по-малко от 14 дни, при изключителни случаи и изрично посочване на мотивите и доклад.

След приключване на обществено обсъждане и преди приемането и издаването на съответния нормативен акт, неговият съставител е задължен да публикува на интернет страницата си постъпилите предложения, заедно с обосновка за неприетите такива.

Законодателят изрично посочва, че когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт - то публикуването на тази справка се извършва едновременно и на Портала за обществени консултации", пише още областният управител и отбелязва, че "проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Добрич е внесен с докладна записка от кмета за разглеждане в ОбС без да са изложени мотиви по отношение на очакваните финансови резултати".