Какво реши ОС в Камено
Какво реши ОС в Камено / Пресцентър

Общинските съветници в Камено гласуваха общината да кандидатства по мярка 7.2 - „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" по Програмата за развитието на селските райони.

С парите от бъдещия проект се предвижда реконструкции на водопроводната мрежа в селата Трояново и Тръстиково и ремонт на пътя Русокастро - Ливада - Тръстиково - Константиново, който в момента се намира в много лошо състояние.

Съветът прие и нова Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на Община Камено, както и отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2016 година.