Разлог разработва новия си план за развитие
Разлог разработва новия си план за развитие / netinfo

Общинският план за развитие на Община Разлог за периода 2014-2020 година ще бъде изработен до 21 август 2013 година.

Това стана ясно по време на публична среща и дискусия посветени на встъпителния доклад за разработване на Общински план за развитие, в която участваха кметът на общината инж. Красимир Герчев, председателят на ОбС д-р Мария Копанарова, зам.-кметовете Иван Гюров и Венцислав Гърменов, общински съветници, кметове на населени места, представители на фирми, НПО, жители и други заинтересовани страни.

Предстои и разработване на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Разлог и нов Общ устройствен план.

Трите програмни документи очертават рамката на бъдещото развитие на общината. „Това са стратегически документи, които ще дават насоките за развитие на нашата община. Общинският план за развитие е документ, който ще бъде инструмент за наблюдение, контрол на цялата дейност на общината през следващия планов период. Това е изключително важна гаранция за ефективно, смислено и целенасочено използване на ресурсите.”, коментира кметът Герчев.

Планът за развитие на община Разлог следва да бъде кратък и съдържателен документ, който ще послужи като ефективен инструмент за вземане на решения и управление на общината като цяло, както и за планиране и управление дейността на общинската администрация, коментираха експерти в областта.

Общинският план за развитие е свързан и представлява рамка за изработването на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Разлог.

Проектът на общински план за развитие на община Разлог за периода 2014 – 2020 г. ще реализира висока „добавена стойност“, като разработването и изпълнението му се впишат хармонично в цялостната система за планиране на европейско, национално, регионално и местно ниво в синхрон с действащите и предстоящите финансови и инвестиционни програми.

Планът ще бъде разработен в синхрон с Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г., с приоритетите, целите и мерките заложени в Националната програма за развитие „България 2020” и тези, заложени в Регионалния план за развитие на Югозападния район 2014-2020 г. и Областната стратегия за развитие на област Благоевград. В по-широк контекст, ОПР ще отчете основните постановки на Стратегията „Европа 2020” и ще се съобрази с еволюцията на кохезионната политика на Европейския съюз.