/ Снимка: Община Разлог
Трима са одобрените обществени възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Разлог. Те са Марияна Гьошева, Анелия Дункина- Дебелушина и Лина Пъргова.

Общо петима кандидати подадоха документи за тази дейност. Конкурсът се проведе на два етапа – подбор по документи  и интервю. До втория етап бяха допуснати всички кандидати, тъй като отговарят на изискванията за длъжността. 

Основните  функции на обществените възпитатели е да  участват в разработването на програмите, по които работи Центъра за социална превенция, където се изпълняват възпитателни мерки на децата с противообществени прояви.

Да участват в проверки, организирани от Местната  комисия за борба срещу противообществените прояви на  малолетни и непълнолетни я, полицията и от други органи, във връзка със спазването на нормативните актове, касаещи малолетните и непълнолетните, в проверки по конкретни поводи. Както и да участват в дейностите по плана за превантивна работа на комисията през годината.

Предстои кметът инж. Красимир Герчев да сключи граждански договори с класираните кандидати.