/ iStock/Getty Images
Обявиха конкурс за заемане на длъжността „директор” на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“-Смолян, съобщиха от пресцентъра на Министерство на културата.

1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1.1. Образование - висше;
1.2. Образователно-квалификационна степен: „Магистър”;
1.3. Област на висше образование: „Изкуства” или „Хуманитарни науки” според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002 г.;
1.4. Професионално направление: „Театрално изкуство”, „Филология” или „Философия”;
1.5. Специалности - от посочените направления или арт мениджмънт;
1.6. Професионален опит в областта на културата - минимум 1 година;
1.7. Компютърни умения;
1.8. Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;
1.9. Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян;
1.10. Да познават и прилагат българското законодателство в областта на културата;
1.11. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения;
1.12. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;
1.13. Способност да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

2. Конкурсът да се проведе чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян и събеседване.

3. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят  в Министерство на културата, бул.”Александър Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 часа до 17.00 часа следните документи:
3.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;
3.2. Документ за самоличност;
3.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;
3.4. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит на кандидата /трудова книжка, осигурителна книжка, образец УП 3/ - оригинал и копие;
3.5. Свидетелство за съдимост;
3.6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;

4. Към документите по т. 3 се представя концепция за развитието на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян за срок от четири години, която се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници, която да съдържа:
a) Художествени показатели:
         aa) подробен репертоарен план с постановъчни екипи за първата година;
         аб) тенденции в развитието на репертоара за останалите години - жанрови намерения, постановъчни екипи;
         ав) възможности за разширяване на зрителската аудитория.
б) Финансово-икономически показатели:
ба) планиране на основните показатели: брой спектакли за една година, брой зрители, средна цена на билет;
бб) планиране на съвместни проекти с други театри, с международни организации и други културни организации.
в) Стратегии на управлението, политики на заетост.            

5. Срок за заемане на длъжността - четири години.

6. При подаване на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.