/ iStock/Getty Images
Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. С този нормативен акт се постига съответствие на Наредбата със Закона за хазарта (изм. и допъл. ДВ, бр. 69 от 2020 г.).

Направените промени са в следствие на поемането на функциите на регулатор на хазартните и свързаните е тях дейности от Националната агенция за приходите и са свързани с процедурите по издаване на лицензи и правилата за извършване на проверки по документите, представяни от искателите на лицензи.

Въвеждат се възможности регулаторът да изисква представяне на допълнителни документи и данни, свързани със сградите, в които организаторите на хазартни игри са разположили оборудването, необходимо за дейността им, както и за изясняване на взаимоотношенията между организаторите на хазартни игри и евентуални подизпълнители по отношение на условията за приемане на залози и изплащане на печалби в съответния пункт.

С Постановлението се отстраняват и терминологични несъответствия и непълноти.