ПЧЕЛАР
ПЧЕЛАР / iStock/Getty Images
Всички бенефициенти, сключили договор с ДФ "Земеделие" по мерките от Националната програма по пчеларство (НПП) от прием 2021 г. могат да подават заявления за плащане от 1 юни 2021 г., съобщават от фонд "Земеделие".

Отчитането на дейностите, насочени към сдружения, групи и организации на производители на пчелен мед, ще се извършва в централно управление на фонда, на ул. "Гусла" 3. По всички останали мерки, заявления за плащане се подават в областните дирекции на ДФ "Земеделие".

За всяка от посочените в договора дейности от мерките на НПП може да бъде подадено отделно заявление за плащане. Важно изискване е кандидатът да има валидна регистрация като земеделски стопанин в регистъра на земеделските стопани на МЗХГ, да е подал актуална информация за пчелините и броя на пчелните семейства в регистъра на пчелините воден от БАБХ, да няма задължения към държавния бюджет, да не е осъждан.

Кандидатите могат да изтеглят образец на заявлението за плащане от интернет страницата на ДФ "Земеделие".

От разплащателната институция припомнят, че по Националната програма по пчеларство за 2021 г. са одобрени 1952 кандидати за подпомагане, като заявената финансова помощ е в размер на 8 052 644 лв.