/ Министерство на младежта и спорта/архив
"От встъпването ми в длъжност като изпълнителен директор на "Държавна консолидационна компания" на 29 октомври 2021 г. досега, във всичките си действия, се ръководя изцяло и единствено от интереса на държавата и добросъвестно изпълнявам задълженията си. Стремежът ми е да преустановя неправомерно разходване на средствата на дружеството и отказвам да се солидаризирам с порочните практики на предишното ръководство, което вероятно е и причината да бъда атакувана".

Това пише в своя позиция, Ваня Караганева, която бе отстранена от поста изпълнителен директор на ДКК. Тя твърди, че заседанието на Съвета на директорите, на което е взето решението е проведено в нарушение на Търговския закон, Устава на Дружеството и Правилата за работа на Съвета на директорите. Причината - присъствали са трима души и не е била изготвена и връчена покана до всички, с която да бъдат уведомени за деня, часа, мястото и дневния ред за провеждане на заседанието.

КПКОНПИ проверява освободения директор на ДКК Ваня Караганева

"Понастоящем вписването на промяната в Търговския регистър относно освобождаването ми като изпълнителен директор, инициирано от тези представители в Съвета на директорите, не е преминало като процедура в Агенцията по вписванията", посочва Караганева и допълва, че са дадени указания на вносителите да представят доказателства за редовно свикване на заседанието.

ГЕРБ: ББР и ДКК се обслужват от една и съща адвокатска кантора, свързана със „Сиела Норма”

За твърдението, че е взела еднолично решение за прекратяване на пълномощията на юридическия представител на ДКК и назначаване на друг, Караганева твърди, че в продължение на години юридически услуги на компанията са предоставяни от търговското дружество "КейсПро" ООД, вместо от адвокатско дружество, което тя отбелязва, че е в нарушение на Закона за адвокатурата. И допълва, че на практика това възлагане е извършено въз основа на нищожно рамково споразумение. "Извън това, във въпросното рамково споразумение е предвидено, че процесуално представителство се предоставя въз основа на отделни договори. Такива отделни договори по редица множество дела са сключени само с един адвокат - Александър Андонов Бояджиев, свързан с търговското дружество "КейсПро" ООД. Огромни суми са платени и по тези отделни договори", твърди Караганева.

От думите й става ясно, че от пет търговски дела две са изгубени и три са на първа инстанция. "Всичко това създава у мен, в качеството ми на изпълнителен директор, основателно съмнение в добросъвестността на контрагентите по тези договори и предвид доверителните отношения между клиент и адвокат съм оттеглила пълномощията му", пише в позицията си тя.

Ваня Караганева информира, че е предприела действия да упълномощи друг процесуален представител да извърши мониторинг на делата за начина на тяхното водене. "Съобразно наличната счетоводна документация и договорите свързани с нея установихме, че само за последните три години на адвокат Андонов и представляваното от него дружество "КейсПро" ООД са начислени и изплатени над 1 милион лева."

За твърдението, че е подписала еднолично извънсъдебна спогодба с "Дунарит" АД, с материален интерес 50 милиона лева, Карганева казва, че извънсъдебна спогодба не е подписвана. "На финален етап е споразумение, което предстои да се подпише между ДКК и "Дунарит" АД, което следва да разреши окончателно спора между страните", посочва Караганева. За твърдението, че според Закона за публичните предприятия, директори на публични предприятия нямат право да работят на друго място (освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари) и във връзка с това изискване е подписала декларация с невярно съдържание пред Търговския регистър, Караганева заявява, че има декларацията, подписана от нея, с вярно съдържание. Към момента на избирането ми за изпълнителен директор на ДКК, не съм била в други трудови или служебни правоотношения, категорична е Караганева.

За твърдението, че еднолично е взела решение за смяна на обслужващата банка на ДКК, Караганева пише в позицията си, че обслужващата банка е била в техническа невъзможност да обезпечи системата за двоен подпис и начина на представителство, предвиден в Търговския регистър, което е наложило миграция към друга банка. "Прехвърлените средства са в рамките на размер, необходим за покриване на оперативни разходи на дружеството и в рамките на размера, гарантиран от Закона за гарантиране влоговете в банките. Основните средства на дружеството са в "Българска Банка за Развитие" ЕАД. По никакъв начин не съм поставила в риск финансовото състояние на дружеството", посочва Караганева.

Освободиха директор на Държавната консолидационна компания заради злоупотреби

За твърдението, че отказва да изплаща в срок дължими от ДКК суми към държавата (НАП, НОИ) и доставчици, с които Дружеството има подписани договори (ЧЕЗ и др.), Караганева заявява, че всички текущи задължения на ДКК е погасявала своевременно и регулярно.
За твърдението, че еднолично е назначила временни членове на СД на "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД (ВМЗ) без одобрението им от съвета на директорите и в нарушение на решение на СД на ДКК, Караганева посочва, че временните членове на Съвета на директорите на ВМЗ са назначени, след като са й делегирани права, на основание решение на СД на ДКК, съгласно Протокол номер 984 от 11 ноември 2021 г., което обстоятелство е отразено в Търговския регистър.

За твърдението, че еднолично е разрешила ВМЗ да предостави изключителни права за своята продукция на частно юридическо лице без необходимото проучване за целесъобразност, Караганева пише в позицията си, че в качеството си на изпълнителен директор, в съответствие с разпоредбата на чл. 65, ал. 3 от Търговския закон, правомерно е одобрила решение, взето от Съвета на директорите на ВМЗ за предоставяне на такива права. "Изискала съм становище от дъщерното ни дружество "Кинтекс" ЕАД, с което те не възразяват да се предоставят изключителни права, посочва Караганева.