/ / iStock/Getty Images
Екипът на Министерството на земеделието, храните и горите е спазил законоустановената процедура и е подал своето предложение за актуализация на секторния бюджет към Министерството на финансите на 26 юли 2021 г. Това посочват от ведомството "във връзка с появилата се противоречива информация в публичното пространство", съобщава БТА.

Мотивираното предложение за промяна на бюджета беше изготвено на база разчети и анализ на потребностите. Предложеното изменение е в размер на 110,5 млн. лева и е за осигуряване на финансови средства за държавно подпомагане в сектор "Земеделие", това се посочва в съобщението.

То е насочено към разрешаване на специфични проблеми на земеделските стопани чрез прилагане, както на мерки с компенсаторен и превантивен характер, така и на мерки за насърчаване конкурентоспособността на отрасъла и стабилизиране доходите на фермерите, в условията на задълбочаващата се пандемия и все по-реалните рискове от нова вълна на пандемията през есента.

Заложените средства, в размер на 110,5 млн. лева, са обосновани в две основни направления: 70 млн. лева за подкрепа на секторите: животновъдство и растениевъдство, свързани с преодоляване на негативните ефекти от пандемията от COVID-19. Тези средства ще могат да бъдат насочени към земеделските стопани, в съответствие с действащата "Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19". Предоставянето им е обвързано с нотификация на държавна помощ пред службите на Европейската комисия.

Сумата от 70 млн. лева е съобразена с изплатените средства през 2020 г. в подкрепа на двата сектора чрез използването на инструмента de minimis. Тъй като за 2021 г. е достигнат националният таван за предоставяне на помощи de minimis, чрез Временната рамка се предоставя възможност за оказване на финансова подкрепа на засегнатите стопани.

Още 40,5 млн. лева са предвидени за съществуващи държавни помощи, насочени към компенсиране на щети от неблагоприятни климатични събития и болести по растения и животни, както и за актуализиране бюджетите на съществуващи инвестиционни схеми за подкрепа, с оглед стартиране на техния прием през 2021 г.
БТА