/ IStock
Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ одобри Програма за контрол и надзор на COVID-19 при норки, отглеждани за добив на ценни кожи в България през 2021-2022 г., съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите /МЗХГ/. Програмата е одобрена по разпореждане на зам.-министър доц. д-р Крум Неделков и ще бъде изпълнявана на територията на страната, в обекти за норки с капацитет над 500 животни.

В България са ситуирани две ферми за норки, от които едната функционира за отглеждане на ценни кожи, а другата е за научна цел. Програмата цели доказване в целеви вид животни на циркулация на вируса SARS-CoV-2, евентуалната им роля при пренасянето му върху хората, както и определяне на правила за мониторинг и докладване на инфекциите при някои животински видове. Надзорът в рамките на тази програма е базиран на настоящите епизоотични данни за болестта в световен мащаб, като основен приоритет е общественото здраве.

Друга причина за приемане на програмата, са констатираните обстоятелства при разпоредената проверка във фермата за норки в село Маджерито, област Стара Загора, от министъра на земеделието, храните и горите при встъпването му в длъжност. Установено е, че през ноември 2020 г. е променена първоначално създадената програма за контрол и надзор, като по този начин отпаднало задължението за ежеседмично изследване на трупове на животни при определена схема.

Изменението настъпва само три месеца след приемането на програмата. Като мотив е посочено, че не са установени положителни проби от изследвани животни. В приетия първоначален вид на Програмата за контрол и надзор на COVID-19 във фермите за норки и като част от задължението за самоконтрол на фермата е било заложено ежеседмично изследване на трупове на животни, резултат от технологична смъртност, спазвайки определена схема.

Резултатите от проверката във фермата показват, че схемата не е била спазвана, тъй като са изследвани ограничен брой проби.

В изменената Програма, приета със заповед на изпълнителния директор на БАБХ от 20 ноември 2020 г., поради липса на положителни проби, изследванията са заменени с ежедневни клинични прегледи от регистриран ветеринарен лекар и ежедневно следене на смъртността на норките. С промяната е уточнено и че собствениците на ферми трябва да изпращат проби от норки при завишена смъртност или от животни, които проявяват симптоми на вируса.

При проверката във фермата са установени и други пропуски свързани с биосигурността на животновъдния обект, хуманното отношение към животните и проследимостта на страничните животински продукти. Във връзка с всички посочени несъответствия, контролният орган, съгласно българското законодателство - БАБХ, ще наложи съответните административнонаказателни мерки, спазвайки стриктно националната и европейска нормативна уредба, касаеща отглеждането на животни за ценни кожи.