До края на седмицата ще започне работа Комисията за прозрачност и контрол на публичните средства в ББР, съобщиха от Министерството на икономиката.

Комисията е създадена с цел проверка на съответствието на процедурите по отпускане на кредити от "Българска банка за развитие" АД в съответствие със Закона за Българската банка за развитие и Устава на Банката. Комисията ще провери отпускането на всички кредити над 1 млн. лв.

Проверката стана възможна, след като министърът на икономиката Кирил Петков сключи договор за дарение с търговската банка, притежавала до момента 8 броя безналични акции, всяка с номинална стойност 100 лева, (000055 на сто от капитала на ББР), по силата на който търговската банка прехвърли на държавата правото на собственост върху акциите. Така министърът на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала в общото събрание на акционерите на ББР, може да предприеме всякакви допълнителни, необходими корпоративни действия.

Поради големия обществен интерес Министерството на икономиката предоставя списъка на осемте най-големи кредитополучатели от ББР.

Кредити с размер над 140 млн. лв.: Слънчев ден АД, Благоевград-БТ АД, Роудуей кънстракшън АД

Кредити с размер над 115 млн. лв.: Маркет инвестмънт АД (Техномаркет), Интернешънъл инвестмънтс ЕАД

Кредити с размер над 60 млн. лв.: Параходство БМФ АД, Транспект АД, Инса Ойл ЕООД.

В отговор на въпрос на NOVA с позиция по темата излязоха от Параходство БМФ АД
 

Вижте цялата позиция на фирмата:

„Параходство БМФ-АД работи с Българската Банка за Развитие от юли 2010 година. За този период ББР е финансирала не един и два проекта, като никога Параходство БМФ-АД не е изпадало в неизпълнение на договорните си задължения, не само към въпросната финансова институция, но и към всички останали, с които си партнира. Поради тази причина Параходство БМФ-АД е търсен партньор не само от ББР, а и от много други финансови институции, в т.ч. първокласни международни банки, финансиращи в сферата на транспорта.

Основната дейност на Дружеството ни е търговско корабоплаване, поради което и всички средства, които сме получавали са били за закупуване на търговски кораби, на база представен бизнес проект, преценка на кредитен съвет на финансиращата институция и в пълно съответствие с действащите правила и процедури. Всички кредити са били и са обезпечени с имущество на кредитополучателя, което надвишава търсеното съотношение между цената на закупения актив (кораб) и размера на финансирането.  

В допълнение на горното, следва да се обърне внимание и на факта, че Българската Държава е акционер в Параходство БМФ-АД, с 30% участие в капитала, което  следва да бъде допълнителен аргумент по отношение надеждността на партньорските отношения м/у дружеството и финансиращите ни банки".