През второто тримесечие на 2023 г. произведеният БВП възлиза на 42 315 млн. лв. по текущи цени, сочат предварителните данни на НСИ. Той расте с близо 2% спрямо второто тримесечие на 2022 г/

1. Производство

През второто тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.9% в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. и с 0.4% спрямо първото тримесечие на 2023 г. по сезонно изгладени данни. През второто тримесечие на 2023 г. произведеният БВП възлиза на 42 315 млн. лв. по текущи цени според предварителните данни. На човек от населението се падат 6 564 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.797387 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 23 543 млн. долара и съответно на 3 652 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 21 635 млн. евро, като на човек от населението се падат 3 356 евро.

НСИ обяви каква е инфлацията за август

През септември 2023 г. показателят на доверие в промишлеността се увеличава с 1.5 пункта в сравнение с август 2023 г. по данни от бизнес анкетите на НСИ.

През юли 2023 г. е регистриран спад с 11.5% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2022 година. На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 42.6%, в добивната промишленост - с 23.5%, и в преработващата промишленост - с 3.1%.

Календарно изгладените данни показват намаление от 1.8% на строителната продукция през юли 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през юли 2023 г. се определя от отрицателния темп както при гражданското/инженерното строителство, така и при сградното строителство, съответно 3.8 и 0.2%

2. Индивидуално потребление

Общият показател на доверие на потребителите през юли 2023 г. се увеличава с 3.2 пункта спрямо априлското си равнище (от -28.7% на -25.5%), което се дължи изцяло на повишеното доверие сред градското население. Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца бележи леко подобрение, в резултат на което балансовият показател се покачва с 3.9 пункта (от -63.4 на -59.5).

Очакванията на живеещите в градовете остават благоприятни за разлика от населението в селата, което е малко по-песимистично настроено в сравнение с предходното наблюдение.

НСИ отчита ръст на износа и вноса в България през 2022 г.

Оборотът в търговията на дребно през юли 2023 г. нараства с 1.6% спрямо юли 2022 г. въз основа на календарно изгладени данни. В сравнение със същия месец на 2022 г. се наблюдава нарастване на оборота в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 8.7%), докато в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали е регистрирано понижение - съответно с 1.9% и с 0.6%.
За индивидуално потребление през второто тримесечие на 2023 г. са изразходвани 72.0% от произведения БВП. Показателят се увеличава с 6.6% в реално изражение спрямо съответното тримесечие на 2022 година (според сезонно изгладените данни).

3. Инвестиции

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през второто тримесечие на 2023 г. е 17.6%. Показателят се е увеличил с 7.3% в реално изражение спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни.

Средното натоварване на мощностите в промишлеността през юли 2023 г. нараства с 0.7 пункта в сравнение с април 2023 г. и достига 75.5% по данни от бизнес анкетите на НСИ.

4. Пазар на труда

Oбщият брой на заетите лица през второто тримесечие на 2023 г. е 2 914.3 хил. - 1 545.1 хил. мъже и 1 369.3 хил. жени. В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. остава почти непроменен. Относителният дял на заетите на възраст 15 и повече навършени години е 52.9%, като при мъжете е 59.1%, а при жените - 47.4%.
Безработните лица през второто тримесечие на 2023 г. са 141.0 хил., от които 75.1 хил. (53.3%) мъже и 65.9 хил. (46.7%) жени. Коефициентът на безработица е 4.6% (при 4.5% през второто тримесечие на 2022 г.) и e един и същ при мъжете и при жените.