През 2022 г. от България са изнесени стоки на стойност 92 917.8 млн. лв., или с 35.8% повече спрямо 2021 година. При сравнение на месечните данни за 2022 г. с данните за съответния месец на предходната година най-голям ръст се наблюдава при износа през май (61.4%), спад не е регистриран в нито един месец.

При износа на стоки от България, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2022 г. в сравнение с 2021 г. най-голям ръст е отчетен в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (159.1%).

Спад не се наблюдава в нито един сектор.

Внесените стоки през 2022 г. са за 107 912.8 млн. лв., което е с 40.6% повече от предходната година. Съпоставката на месечните данни за вноса през 2022 и 2021 г. показва, че най-голямо е увеличението през юни (58.7%), а понижение не е регистрирано през нито един месец.

НСИ отчете 1,9% ръст на брутния вътрешен продукт за второто тримесечие

При вноса на стоки, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2022 г. в сравнение с предходната година най-голям ръст е регистриран в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (222.1%), докато спад не се наблюдава в нито един от секторите.

Търговия със стоки на България с ЕС

През 2022 г. износът на стоки от България за страните от ЕС се увеличава с 33.8% спрямо предходната година и е в размер на 60 583.5 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Нидерландия, които формират 67.8% от износа за ЕС.

НСИ обяви каква е годишната инфлация за юли

При износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2022 г. в сравнение с 2021 г. най-голям ръст е отчетен в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (126.0%). Спад се наблюдава единствено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (9.9%).

Вносът на стоки в България от страните от ЕС през 2022 г. нараства с 28.7% в сравнение с 2021 г. и е в размер на 59 612.4 млн. лева. Най-съществен е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия, които представляват 60.9% от вноса от ЕС.