/ Снимка: Георги Димитров
Народното събрание прие на второ четене изменения в Закона за концесиите. Вносител на законопроекта е Министерският съвет. Депутатите приеха предложението на народния представител от ГЕРБ Анна Александрова, според което изрично се регламентира, че не се възлагат концесии в областта на сигурността и отбраната.

Още при разглеждането на законопроекта на първо четене депутатите от мнозинството дадоха заявка за отмяната на текстове. Тогава народният представител от ГЕРБ Христо Гаджев заяви, че този текст не е практически приложим, а ще събуди повече въпроси и заяви, че от ПГ на ГЕРБ ще предложат отпадането му, тъй като думите концесия, отбрана и сигурност не вървят в едно изречение.

В приетите и гласувани на второ четене заключителни разпоредби изрично се дефинира, че концесия в областите отбрана и сигурност се възлага за доставка на оборудване, което е специално проектирано или адаптирано за военни цели и наричано "военно оборудване", за доставка на чувствително оборудване, съдържащо класифицирана информация, както и концесиите за строителство и услуги за специфични военни цели.

Въпросните допълнителни разпоредби бяха гласувани със 71 гласа "за", един - "против" и 22 въздържали се.

С приетите изменения се въвеждат европейски изисквания за електронно фактуриране при възлагане на обществените поръчки и се прецизират текстовете, с които се дефинират публичните предприятия, публични организации, свързаните предприятия, както и упражняването на доминиращо влияние. Така например "свързано предприятие" се дефинира като предприятие, чиито годишни отчети са консолидирани с тези на възложителя в съответствие със Закона за счетоводството.

Депутатите решиха след публикуване на обявлението за възложена концесия в Официален вестник на Европейския съюз, съответно в Държавен вестник в Националния концесионен регистър да бъде открита партида на концесията, в която се публикува обявлението и концесионния договор.

Сключените до влизането в сила на този закон концесионни договори за концесия за ползване запазват действието си и се изпълняват в съответствие с договорените в тях условия, решиха още депутатите. Възлагането на концесиите за ползване, за които до влизането в сила на този закон има издадено решение за откриване на процедура за определяне на концесионер за концесия за ползване, се довършва по досегашния ред, гласят приетите разпоредби.

Независимият народен представител Павел Шопов направи предложение въпросният законопроект да бъде оттеглен и да не бъде разглеждан в пленарна зала. Той бе категоричен, че законопроектът попада в топ 5 на противоконституционните и престъпни закони на това мнозинство. Предложението му бе отхвърлено. Павел Шопов призова от парламентарната трибуна президентът Румен Радев да наложи вето върху въпросните изменения.
БТА