/ iStock/Getty Images
В позиция на проектната компания "Ай Си Джи Би" АД, която реализира интерконектора Гърция-България, получена в БТА, компанията заявява, че не попада в обхвата на дейността на Временната комисия по ревизията за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни и общински предприятия, дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие и местните власти през последните 5 години, тъй като българското участие в нея не надхвърля 50 на сто, както е уредено в правилника на Комисията.

Смесеното инвестиционно дружество "Ай Си Джи Би" АД, регистрирано в България през 2011 г., е с равноправни акционери БЕХ ЕАД - 50 на сто и IGI Poseidon - 50 на сто. Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката публична газова корпорация DEPA S.A. - 50 на сто и италианската енергийна група Edison SpA - 50 на сто.

Рашков разпореди незабавна проверка на газова връзка Гърция-България

Общият размер на инвестицията е 240 млн. евро, като тази сума не е променяна през годините. Финансирането се осъществява посредством лично участие на акционерите, 45 млн. евро от Европейската енергийна програма за възстановяване, 39 млн. евро по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове и заем от Европейската инвестиционна банка в размер на 110 млн. евро. Делът на публичните средства е 35 на сто от общия размер.

Дружеството "Ай Си Джи Би" АД се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от осем души. Съставът на Съвета се номинира на равен принцип от двете акционерни дружества. Решенията на ниво акционери се вземат на Общо събрание само с единодушие, както и всички решения с материално изражение над 70 000 лева. Двамата изпълнителни директори - Теодора Георгиева от българска страна и Константинос Караянакос от гръцка страна - представляват дружеството единствено заедно и с мандат, даден от Съвета на директорите. Предвид описаната структура на управление на дружеството, нито едно ключово решение по управление на проекта IGB не може на бъде взето еднолично, а решения, свързани с изменения на срокове се взимат единствено единодушно от Общо събрание.

Дружеството и неговите акционери изцяло съдействат на българските институции и контролни органи при извършването на проверки и при отправени искания за информация по реализацията на проекта. Въпреки неучастието в заседание на Комисията, проектната компания вече е изпратила детайлна информация в писмо до Временната комисия по постъпили конкретни въпроси, свързани както с финансирането, така и със сроковете за изграждане на проекта IGB.

Проектната компания отхвърля твърденията, че за дружеството има настъпили финансови щети от непотърсени неустойки. Неустойката има таван, регламентиран в договора с компанията строител, и той е не повече от 10 на сто от стойността на договора или максимално 14,5 млн. евро. При взето решение за удължаване на срока на договора, поради независещи от страните причини - настъпване на глобална пандемия от COVID-19 - не е възможна активацията на клауза за дължими неустойки. Както е известно, неустойката е санкция, която се налага при виновно неизпълнение на задълженията. Решението за удължаване на срока, поради обективни причини е взето от Съвет на директорите и от Общо събрание на дружеството, пише в съобщението.

Възнаграждението на изпълнителните директори и на членовете на Съвета на директорите е публично. Съобщения за лични възнаграждения от над един милион лева са абсурдни и целят единствено привличане на вниманието на медиите, пишат от компанията.

Само от началото на тази година проектът IGB е подложен на над осем различни проверки, като всички заключения са без констатирани нарушения, казват още от компанията.
БТА