/ iStock/Getty Images
Министерството на туризма продължава с третата фаза на държавната помощ за туроператори, използващи чартърни полети за превоз на туристи до България, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Удължаването на мярката до 31 декември 2021 г. стана с Решение на Европейската комисия С(2021)5266 от 9 юли 2021. Размерът на субсидията е 35 евро за всяка заета седалка за полети с капацитет не по-малко от 100 места. Третата фаза ще обхваща полетите, извършвани в периода 1 юни 2021 г. до 30 ноември 2021 г. Документите ще се подават по електронен път - чрез попълване на уеббазирано заявление за кандидатстване, и подаването му, заедно с придружаващите го документи, ще става чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ).

Туристическото министерство продължава държавната помощ за чартърните полети

Максималният размер на помощта по настоящата схема не може да надхвърля 1 800 000 евро на предприятие под формата на преки безвъзмездни средства, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, т.е. - преди приспадането на данъци или други такси.

В третата фаза на помощта е разширен кръгът на допустимите кандидати, като е предвидена възможност да се предостави подпомагане и на микро- или малки предприятия (по смисъла на приложение 1 към Общия регламент за групово освобождаване), които към 31 декември 2019 г. вече са били в затруднено положение, при условие, че те не са обект на процедура по колективна несъстоятелност, съгласно националното право, и не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране.

Предвидено е схемата да има следваща четвърта фаза, която ще обхваща полетите от 1 декември 2021 до 15 май 2022 г., която също трябва да бъде нотифицирана самостоятелно.