/ БГНЕС
"В Министерството на образованието и науката (МОН) вече има работна група за атестирането на учителите, в която са включени експерти от МОН, представители на социалните партньори, на синдикатите и на работодателските организации, представители на частните училища и детските градини". Това каза министърът на образованието и науката акад. Николай Денков в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Веска Ненчева за процеса на атестация на учителите, заложен с действащия Закон за предучилищното и училищното образование от 2016 г.

"В рамките на работната група се обсъждат постъпили предложения за промени, отнасящи се до процеса на атестация и по други въпроси. Работната група ще разгледа и доклади с обратна връзка, и с предложения от тези образователни институции, в които вече е направено атестирането. Поставени за обсъждане са също формулата за оценяване и критериите за атестационната карта, които водят до обсъждане на професионалните профили на педагогическите специалисти, с които атестирането има пряка връзка", обясни Денков.

Той каза, че с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование през август 2016 г. започна заложеният в него четиригодишен период, през който трябваше да се изпълнят условията, поставени в самия закон, за да бъде направено първото атестиране на учителите.

"Съгласно закона, това атестиране е процес на оценяване на съответствието на дейността на педагогическите специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнението на длъжността и със стратегията за развитие на детската градина, на училището или на центъра за подкрепа на личностното развитие. През тези първи четири години педагогическите специалисти трябваше да придобият квалификация и да получат присъдени квалификационни кредити в резултат на участия в обучения", посочи министърът.

Той добави, че с направените през 2020 г. изменения в Наредба 15, която е за статута на учителите, директорите и на другите педагогически специалисти, атестирането бе обвързано и с процеса на инспектиране на институциите.

"Това се оказа непълно и не съвсем удачно решение, защото процесът на инспектиране е свързан с институцията, а процесът на атестирането е индивидуален. Посочените обстоятелства забавиха заложения в закона процес на атестиране и не позволиха той да започне едновременно за всички педагогически специалисти и във всички институции. Така през 2021 г. атестирането започна за училищата и детските градини, които бяха вече инспектирани като институции. През 2021 г. беше направена още една стъпка за облекчаване на процеса на атестиране с направени изменения и допълнения в Наредба 15, като те осигуриха възможност атестирането да се прави в електронен формат", обясни Денков. 
БТА