/ iStock/Getty Images
На 17 октомври 2022 г. Министерството на финансите преотвори емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с оригинален матуритет от 5,5-години, деноминирана в лева, с падеж 28.03.2028 година.

На проведения аукцион бяха пласирани ДЦК за 180,55 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 5,65%, съобщиха от Министерството на финансите.

България пое нов дълг за над 2,2 млрд. евро

Общият размер на подадените поръчки достигна 208,20 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,04. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 370 базисни точки.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 59,1%, следвани от застрахователни дружества – 30,7%, пенсионни фондове – 9,4% гаранционни фондове – 0,7% и други инвеститори – 0,1%.