/ Снимка:
ДНСК трябва да продължи процедурата за спиране на строителството на "Златен век" в София, каза общинският съветник от „Демократична България“ Борис Милчев. 

Година след като Върховният административен съд (ВАС) окончателно разреши строежа на небостъргача „Златен век“ в столичния район „Лозенец“, магистратите там прецениха, че за инвеститора е налице друг ред на процесуална защита.

Решението на ВАС по иска на „Артекс Златен век“ ООД за установяване от съда правото на дружеството да построи сградата „Златен век“ въз основа на разрешение за строеж от 2007 г., като завърши грубия строеж до 2024 г., е взето на 14 юли. 

Милчев обясни, че ВАС е оставил без разглеждане исковата молба на инвеститора, с която се иска установяване, че той разполага с разрешително, определяйки я за негодна за разглеждане. 

От районната администрация в „Лозенец“ обявиха, че очакват дирекция "Национален строителен контрол" (ДНСК) да продължи процедурата по спиране на строителството на небостъргача, произнасяйки се в кратък срок. 

Милчев посочи, че липсва категоричност на произнасяне на компетентните органи, които да кажат дали тази сграда е законна или не. Той обвини в бягство от отговорност бившия директор на ДНСК Иван Несторов.  

„Призоваваме Столичната община и ДНСК да бъдат координирани и да доведат този казус до край“, добави Никола Вапцаров от Инициативен комитет „Лозенец“. Според него е по-добре да се събори сградата, отколкото да се застрашава интересът на живущите в квартала. 

До решението на ВАС се стигна, след като ДНСК обжалва решението на Административния съд в София, с което искът на инвеститора беше приет за процесуално допустим и основателен, а разрешението за строеж – за валидно до 2024 г.

Всички действия на Дирекция за национален и строителен контрол (ДНСК) са определени като незаконосъобразни с влязло в сила съдебно решение – това съобщиха в своя позиция до медиите от "Артекс Златен век“ ООД.

„Тъй като с разпоредбите на ЗУТ е предвидено заповедите за спиране на строежи да се изпълняват предварително (преди провеждане на съдебен контрол по законосъобразност и преди влизането им в сила) и тъй като дори съдът няма право да спира предварителното изпълнение, то „Артекс Златен век ООД“ претърпя съществени загуби от незаконосъобразните действия на ДНСК, довели до спирането на строителството за срок от две години“, посочиха отттам.

„След като ВАС отмени с окончателно съдебно решение като незаконосъобразно постановеното от ДНСК спиране и въпреки добросъвестното изпълнение от „Артекс Златен век“ ООД на предписанията на ДНСК в отменената заповед в продължение на две години, предходният началник на ДНСК без, според нас, задълбочена проверка на правните аспекти около обсъждания проблем, напълно немотивирано предприе действия за образуване на ново производство за спиране на строежа – този път поради изтекъл срок на правното действие на разрешението за строеж. Тогава изразената позиция на началника на ДНСК бе, че разрешението за строеж е изтекло по време на незаконосъобразното спиране, като ДНСК санкционира инвеститора на строежа вследствие на незаконосъобразен акт, издаден от самия началник на ДНСК. По този начин се стигна до правно неприемливото положение административен орган да черпи права от собствени незаконосъобразни действия.“, допълват те в своята позиция.

„Прави впечатление, че въпреки гореизложените публично тиражирани позиции на предходния началник на ДНСК, той е разпоредил вместо да се образува производство по премахване на незаконен строеж, да се образува производство по спиране на строежа. По наше разбиране, това се дължи на обстоятелството, че заповедите за премахване подлежат на съдебен контрол преди тяхното изпълнение за разлика от заповедите за спиране, които се изпълняват незабавно за неопределен период, без оглед на тяхната незаконосъобразност. Създава се впечатление за тенденциозност в действията на бившите началници на ДНСК, които от една страна уронват престижа на тази значима държавна институция, а от друга страна нанасят огромни щети на възложителя на строежа“, посочват още от „Артекс“.

Вижте цялата позиция:

Във връзка с постановеното от ВАС решение по адм. д. 12186/2021 г. на ВАС, II отделение, бихме искали да изложим пред ДНСК и обществеността следните съображения относно евентуалното продължаване на образуваното от Вас производство по Констативен Акт № СТ–146/18.06.2021 г. Считаме, че същото не би могло да се развие и завърши със законосъобразен акт, поради което следва да бъде прекратено, като аргументите ни за това са следните:

1. Предприети до момента действия от страна на предходното ръководство на ДНСК по отношение на строежа:

Строеж „Административна сграда с офиси търговски обекти, ателиета, технически помещения, подземни и надземни гаражи и паркинги“ на ул. „Златен рог“ № 10, гр. София беше спрян със Заповед на Началника на ДНСК от 15.04.2019 г., която с влязло в сила съдебно решение беше отменена като безспорно незаконосъобразна две години по-късно.

Тъй като с разпоредбите на ЗУТ е предвидено заповедите за спиране на строежи да се изпълняват предварително /преди провеждане на съдебен контрол по законосъобразност и преди влизането им в сила/ и тъй като дори съдът няма право да спира предварителното изпълнение, то „АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК“ ООД претърпя съществени загуби от незаконосъобразните действия на ДНСК, довели до спирането на строителството за срок от две години.

След като ВАС отмени с окончателно съдебно решение като незаконосъобразно постановеното от ДНСК спиране и въпреки добросъвестното изпълнение от „АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК“ ООД на предписанията на ДНСК в отменената заповед в продължение на две години, предходният началник на ДНСК без според нас задълбочена проверка на правните аспекти около обсъждания проблем, напълно немотивирано предприе действия за образуване на ново производство за спиране на строежа – този път поради изтекъл срок на правното действие на разрешението за строеж.

Тогава изразената позиция на началника на ДНСК бе, че разрешението за строеж е изтекло по време на незаконосъобразното спиране, като ДНСК санкционира инвеститора на строежа вследствие на незаконосъобразен акт, издаден от самия началник на ДНСК. По този начин се стигна до правно неприемливото положение административен орган да черпи права от собствени незаконосъобразни действия.

Прави впечатление, че въпреки гореизложените публично тиражирани позиции на предходния началник на ДНСК, той е разпоредил вместо да се образува производство по премахване на незаконен строеж, да се образува производство по спиране на строежа. По наше разбиране, това се дължи на обстоятелството, че заповедите за премахване подлежат на съдебен контрол преди тяхното изпълнение за разлика от заповедите за спиране, които се изпълняват незабавно за неопределен период, без оглед на тяхната незаконосъобразност.

Създава се впечатление за тенденциозност в действията на бившите началници на ДНСК, които от една страна уронват престижа на тази значима държавна институция, а от друга страна нанасят огромни щети на възложителя на строежа.

2. Последици от решението на ВАС по адм. д. 12186/2021 г. на ВАС:

В постановеното на 14.07.2022 г. решение по горецитираното дело, ВАС изрично приема, че „В настоящия случай, от доказателствата по делото се установява, че за ищеца „Артекс Златен век“ ООД е налице правен интерес от установяване на съществуването на правото да извършва строително-монтажни работи, произтичащи от разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г. на главния архитект на Столична община, което не е загубило правното си действие, както и правилно приема първоинстанционният съд.“

От непредубеденото тълкуване на мотивите на съда може да се направи категоричен извод, че както АССГ, така и ВАС приемат за валидно и действащо и към настоящия момент Разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г. на Главния Архитект на Столична община. С оглед на горното, в настоящия момент по отношение на процесния строеж не са налице нито предпоставките за издаване на заповед по реда на чл. 224 от ЗУТ, нито на такава по чл. 225 от същия закон. Същевременно, изцяло в дискрецията и правомощията на Началника на ДНСК е да извърши преценка с какъв акт да завърши образуваното административно производство по цитирания по-горе констативен акт, като съобрази всички правни аргументи по въпроса, особено тези, изразени от различните съдебни инстанции (АССГ и ВАС) по съдебните производства.

3. Новонастъпили обстоятелства след издаването на констативния акт, от значение за законосъобразното приключване на образуваното производство.

При съставяне на констативния акт за спиране преди една година, грубият строеж на сградата не беше завършен. С определение на Софийски градски съд, потвърдено с определение на Върховен административен съд, за една година бяха спрени действията на ДНСК по издаване на заповед за спиране.

Към настоящия момент, когато въз основа на решението на ВАС административното производство за спиране на строежа може да продължи, грубият строеж на сградата е напълно завършен. За строежа е надлежно съставен акт-образец 14 за установяване годността на конструкцията от Наредба 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, което е потвърдено и от общинската/районната администрация с изричен протокол, съставен на 04.02.2022 г. Със завършването на грубия строеж издаденото разрешение за строеж е реализирано.

В тежест на ДНСК е да установи всички правнозначими факти и обстоятелства във връзка със строежа, преди да издаде заповедта за спиране. Пълното изясняване на фактическата обстановка има определящо значение за коректната правна квалификация на конкретния случай. Единствено спазването на тези разпоредби на Административно-процесуалния кодекс може да обоснове законосъобразност на заповедта на ДНСК.

В конкретния случай, фактическата обстановка е променена и съставеният преди една година от предходния началник на ДНСК констативен акт не я отразява коректно - завършен е грубият строеж на сградата, с което разрешението за строеж е реализирано. При завършен груб строеж на сградата, не само съдържанието на констативния акт не отговаря на действителността, но на практика административното производство по спиране на строежа се явява безпредметно.

Всякакви действия на ДНСК при неизяснени фактическите и правни основания за спиране на строежа преди издаване на заповедта, ще доведат до нейната незаконосъобразност.
 Въпреки щетите от досегашните незаконосъобразни действия на органите на ДНСК, екипът на „АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК“ ООД се надява и вярва, че органите на ДНСК ще проявят професионализъм и отговорност в последващите си действия за законосъобразно приключване на случая. 
БТА, Артекс